Projekt „Polskie Agencje Zatrudnienia centrami skutecznej aktywizacji kobiet” realizowany jest przez BlitzProject Group w partnerstwie z Wielkopolskim Centrum Rozwoju Zawodowego oraz Hochschule der Bundesagentur für Arbeit w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, (nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.04.03.00-00-W139/16-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa. Dofinansowanie projektu z UE: 1 302 566,78 PLN.

Celem projektu jest zaadaptowanie, wypracowanie i wdrożenie w okresie 01.08.2017 - 30.04.2019 kompleksowego rozwiązania partnera ponadnarodowego zwiększającego efektywność działań na rzecz aktywizacji zawodowej pełnoletnich kobiet pozostających bez zatrudnienia. Celem szczegółowym projektu jest wdrożenie rozwiązania, dzięki współpracy z partnerem ponadnarodowym, do praktyki w Agencjach Zatrudnienia w aktywizacji zawodowej, kształceniu przez całe życie, tworzeniu i realizacji polityk publicznych. Cele projektu odpowiadają celowi szczegółowemu POWER dla Działanie 4.3.