Do udziału w Projekcie zapraszamy:

 • pełnoletnie kobiety pozostające bez zatrudnienia z terenu całej Polski, ze zdezaktualizowanymi i niedopasowanymi do rynku pracy kwalifikacjami zawodowymi. Zakwalifikowane uczestniczki odbędą szkolenia z kompetencji przekrojowych oczekiwanych przez pracodawców i przetestują produkty Projektu: Portal Aktywizacji Zawodowej, aplikację mobilną, testy kompetencyjne, szkolenia multimedialne oraz e-ankiety oceny i ewaluacji rozwiązania.
 • agencje zatrudnienia działające na rzecz aktywizacji zawodowej kobiet bez zatrudnienia, które wdrożą i zastosują rozwiązanie podnoszące efektywność przez automatyzację procesów poradnictwa zawodowego oraz doskonalenie metod aktywizacji zawodowej kandydatów i lepszy dobór do oczekiwań pracodawców.
 • doradców zawodowych poszukujących sprawdzonych metod prowadzenia poradnictwa zawodowego, którzy przetestują i będą stosować narzędzia diagnostyczne i wsierające proces aktywizacji zawodowej klientów, a także przejdą szkolenia z zakresu metod stworzonych przy współpracy z partnerem ponadnarodowym.

Procedura rekrutacyjna obejmuje następujące etapy:

 1. Wysłanie elektronicznego zgłoszenia zainteresowania przystąpieniem do projektu za pomocą strony WWW projektu. W tym celu należy poniżej wybrać daną kategorię uczestnika (grupę docelową) i kliknąć link - WYŚLIJ ZGŁOSZENIE DO PROJEKTU
 2. Wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych określonych w niniejszym Regulaminie oraz doręczenie (e-mailowo, osobiście lub pocztą tradycyjną) kompletu dokumentów rekrutacyjnych do biura projektu.
 3. Weryfikacja kryteriów formalnych i kryteriów dodatkowych (w przypadku niespełnienia kryteriów formalnych zgłoszenia będą odrzucane bez odwołania),
 4. Wyłonienie Uczestniczek, Instytucji lub Doradców zawodowych, zgodnie z kryteriami, o których mowa w § 4 i utworzenie listy rankingowej przez Komisję Rekrutacyjną,
 5. Poinformowanie o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu do udziału w projekcie,
 6. W przypadku zakwalifikowania do Projektu Projektodawca podpisze z Uczestniczką lub Instytucją Umowę uczestnictwa w Projekcie. Umowa zostanie podpisana najpóźniej w pierwszym dniu wsparcia.

Zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o wysłanie zgłoszenia do projektu za pomocą linku WYŚLIJ ZGŁOSZENIE DO PROJEKTU w odpowiedniej sekcji poniżej,

Po otrzymaniu od Państwa zgłoszenia wyślemy komplet dokumentów i niezbędnych formalności.

Rekrutacja realizowana jest zgodnie z prawodawstwem UE i zasadami UE, w tym:

 • równości szans Kobiet i Mężczyzn w oparciu o standard minimum,
 • równości szans i niedyskrymininacji, dostępności dla osób niepełnosprawnych,
 • zrównoważonego rozwoju.

Warunek kwalifikacji osób bezrobotnych:

 • zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej lub,
 • oświadczenie (w przypadku kobiet bezrobotnych nie zarejestrowanych w Urzędzie Pracy).