Narodowe Forum Doradztwa Kariery w Warszawie pełniąc rolę Partnera Krajowego projektu pt. „Polskie Agencje Zatrudnienia centrami skutecznej aktywizacji kobiet” (nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.04.03.00-00-W139/16-00) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do złożenia ofert w celu rozeznania rynku w zakresie świadczenia usług:

Z poważaniem,
Zespół Projektu

W dniu 1 sierpnia 2017 r. rozpoczął się projekt „Polskie Agencje Zatrudnienia centrami skutecznej aktywizacji kobiet” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie kompleksowego rozwiązania, przeznaczonego dla Agencji Zatrudnienia i Doradców Zawodowych, zwiększającego efektywność działań na rzecz aktywizacji zawodowej kobiet. Rozwiązanie powstanie dzięki współpracy z Partnerem Ponadnarodowym. Cele projektu odpowiadają celowi szczegółowemu POWER dla Działanie 4.3.

Zapraszamy do zapoznania się z zakresiem projektu, beneficjentami i oczekiwanymi rezultatami.

Z poważaniem,
Zespół Projektu