Szanowni Państwo,

Wielkopolskie Centrum Rozwoju Zawodowego w Chodzieży przystępując do projektu pt. „Polskie Agencje Zatrudnienia centrami skutecznej aktywizacji kobiet” (nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.04.03.00-00-W139/16-00) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w roli Partnera Krajowego zgodnie z zasadą konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty w ramach zapytania ofertowego nr 4ZK/2018/ 4.3 POWER z dnia 22.06.2018r. na świadczenie usługi trenera w ww. projekcie.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 30 czerwca 2018 r. do godz. 16.00, czyli w ciągu min. 7 dni od dnia upublicznienia zapytania ofertowego – daty umieszczenia zapytania na stronach internetowych, http://projekt.kobietypracujace.eu i https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz wysłania do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców.

Ofertę można doręczyć Zamawiającemu:

- osobiście pod adresem siedziby Zamawiającego, w godzinach pracy 9:00 – 17:00,
- pocztą/kurierem na adres siedziby Zamawiającego, w godzinach pracy 9:00 – 17:00,
- drogą mailową na adres:

Adres do korespondencji:

EWELINA KASPRZAK WIELKOPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU ZAWODOWEGO
ul. Leśna 54A/12, 64-800 Chodzież
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 575 326 156
godziny pracy: 9:00 – 17:00

Liczy się moment wpływu oferty do Zamawiającego.
Zapytanie dostępne jest w siedzibie Zamawiającego.
Niezbędne szczegóły zapytania znajdują się w załącznikach :

 • Treść specyfikacji zapytania
 • Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
 • Załącznik nr 2 – Życiorys zawodowy
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zaangażowaniu w projekty
 • Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

folder pobierz

Informujemy, że przedmiotowe zaproszenie nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu Ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015, poz.2164, z późn. zm.).

Zapytanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności z zachowaniem wymagań określonych
w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 19 lipca 2017 r.

Wszelkie pytania należy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem 575 326 156, w dni robocze w godzinach od 9.00 - 17.00.

Z poważaniem

Ewelina Kasprzak

 

Zamawiający BlitzProject Group pełniąc rolę Wnioskodawcy projektu pt. „Polskie Agencje Zatrudnienia centrami skutecznej aktywizacji kobiet” (nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.04.03.00-00-W139/16-00) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami tj. przejrzystością, racjonalnością i efektywnością ponoszonych wydatków w ramach projektu, zaprasza do złożenia oferty cenowej w celu rozeznania rynku na świadczenie usługi wynajmu sali i zapewnienia cateringu podczas szkoleń, warsztatów i debat konsultacyjnych w projekcie.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 10 kwietnia 2018 r. do godz. 17:00, czyli w ciągu min. 3 dni od dnia upublicznienia zapytania cenowego – daty umieszczenia zapytania na stronie internetowej http://projekt.kobietypracujace.eu oraz wysłania zapytania do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców.

Ofertę można doręczyć Zamawiającemu:

 1. Osobiście pod adresem siedziby Zamawiającego, w godzinach pracy 9:00 – 17:00,
 2. Pocztą/kurierem na adres siedziby Zamawiającego, w godzinach pracy 9:00 – 17:00,
 3. Drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Adres siedziby Zamawiającego:

BlitzProject Group Tomasz Byzia
02-761 Warszawa, ul. Macedońska 3
tel. 602 636 399
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
godziny pracy: 9:00 – 17:00

Liczy się moment wpływu oferty do Zamawiającego.

Zapytanie dostępne jest w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie http://projekt.kobietypracujace.eu . Niezbędne szczegóły zapytania znajdują się w załącznikach:

 1. Zapytanie cenowe
 2. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Informujemy, że przedmiotowe zaproszenie nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu Ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015, poz.2164, z późn. zm.).

Wszelkie pytania należy kierować do Małgorzaty Kwiecień, Kierownika Projektu w sposób:

 • telefoniczny pod numerem tel. 508 660 914, w dni robocze w godzinach 9.00 - 17.00 lub
 • mailowy na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Niniejszym zawiadamiamy, że z dniem 16.03.2018r. rozstrzygnięte zostało postępowanie przetargowe o nr 3ZK/2018/4.3POWER z dnia 01.03.2018r., dotyczące złożenia oferty na świadczenie usługi trenera w ramach projektu pt. „Polskie Agencje Zatrudnienia centrami skutecznej aktywizacji kobiet” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, IV. Osi priorytetowej: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami zostało wysłane do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców oraz zamieszczone na stronach internetowych:

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe wpłynęły cztery (4) oferty wraz z wymaganymi załącznikami. Oferty wpłynęły w wymaganym terminie tj. do dnia 09.03.2018r. do godz. 16:00.

Zamawiający dokonał sprawdzenia spełnienia przez Oferentów wymogów określonych w zapytaniu ofertowym w zakresie kompletności i jakości ofert. Nadesłane oferty spełniły wymogi formalne.
Oferty zostały również ocenione pod kątem kryteriów, które wymieniono w treści zapytania ofertowego:

 1. Agnieszka Budek , adres: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski , os. Ogrody 30/42
  Data oferty  09.03.2018. Kryterium Cena brutto: 100 pkt. Ostateczna liczba punktów przyznanych ofercie: 100 pkt
 1. Marek Strzelecki , adres: 30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 2 B/1
  Data oferty  08.03.2018. Kryterium Cena brutto: 91,43 pkt. Ostateczna liczba punktów przyznanych ofercie: 91,43 pkt.
 1. Arkadiusz Wiecha , adres: 31-457 Kraków, ul. Fiołkowa 4
  Data oferty  08.03.2018. Kryterium Cena brutto: 88,89 pkt. Ostateczna liczba punktów przyznanych ofercie: 88,89 pkt.
 1. Antoni Wontorczyk , adres: 34-482 Lipnica Mała 25
  Data oferty  07.03.2018. Kryterium Cena brutto: 80 pkt. Ostateczna liczba punktów przyznanych ofercie: 80 pkt.

Na podstawie szczegółowej analizy nadesłanych ofert Komisja Przetargowa podjęła negocjacje cenowe i decyzję o zleceniu realizacji zamówienie 3 (trzem) Wykonawcom, których oferty nie zostały odrzucone oraz uzyskały najwyższe liczby punktów w ostatecznej ocenie punktowej zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

Stwierdza się, że w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 3ZK/2018/4.3POWER z dnia 01.03.2018r. i oceny otrzymanych ofert Komisja postanowiła powierzyć realizację usługi pełnienia funkcji trenera poniższym Oferentom:

 • Pani Agnieszka Budek
 • Pan Marek Strzelecki
 • Pan Arkadiusz Wiecha 

Realizacja usługi zostanie wyznaczona i zlecona przez Zamawiającego po zakończonym procesie rekrutacji grup szkoleniowych i ustaleniu lokalizacji oraz terminów planowanych szkoleń, warsztatów i debat konsultacyjnych.
Wykonawcy, których oferty zostały wybrane jako najkorzystniejsze przystąpią do zawarcia pisemnych umów na wykonanie usługi w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

Wybór Wykonawców został udokumentowany pisemnym protokołem postępowania o udzielenie zamówienia.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Zamawiający BlitzProject Group pełniąc rolę Wnioskodawcy projektu pt. „Polskie Agencje Zatrudnienia centrami skutecznej aktywizacji kobiet” (nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.04.03.00-00-W139/16-00) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami tj. przejrzystością, racjonalnością i efektywnością ponoszonych wydatków w ramach projektu, zaprasza do złożenia oferty cenowej w celu rozeznania rynku na świadczenie usługi wynajmu sali i zapewnienia cateringu podczas szkoleń, warsztatów i debat konsultacyjnych w projekcie.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 9 marca 2018 r. do godz. 17:00, czyli w ciągu min. 3 dni od dnia upublicznienia zapytania cenowego – daty umieszczenia zapytania na stronie internetowej http://projekt.kobietypracujace.eu oraz wysłania zapytania do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców.

Ofertę można doręczyć Zamawiającemu:

 1. Osobiście pod adresem siedziby Zamawiającego, w godzinach pracy 9:00 – 17:00,
 2. Pocztą/kurierem na adres siedziby Zamawiającego, w godzinach pracy 9:00 – 17:00,
 3. Drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Adres siedziby Zamawiającego:

BlitzProject Group Tomasz Byzia
02-761 Warszawa, ul. Macedońska 3
tel. 602 636 399
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
godziny pracy: 9:00 – 17:00

Liczy się moment wpływu oferty do Zamawiającego.

Zapytanie dostępne jest w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie http://projekt.kobietypracujace.eu . Niezbędne szczegóły zapytania znajdują się w załącznikach:

 1. Zapytanie cenowe
 2. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

 

Niniejszym zawiadamiamy, że z dniem 9.11.2017r. rozstrzygnięte zostało postępowanie przetargowe o nr 1ZK/2017/4.3POWER z dnia 30.10.2017 roku, dotyczące złożenia oferty na wykonanie usługi zaprojektowania i wykonania Portalu Aktywizacji Zawodowej w ramach projektu pt. „Polskie Agencje Zatrudnienia centrami skutecznej aktywizacji kobiet” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, IV. Osi priorytetowej: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami zostało wysłane do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców oraz zamieszczone na stronach internetowych:

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe wpłynęła jedna (1) oferta wraz z wymaganymi załącznikami. Oferta wpłynęła w wymaganym terminie tj. do dnia 07.11.2017r. do godz. 17:00. 

Zamawiający dokonał sprawdzenia spełnienia przez Oferenta wymogów określonych w zapytaniu ofertowym w zakresie kompletności i jakości oferty. Nadesłana oferta spełniła wymogi formalne.

Oferta została również oceniona pod kątem kryteriów, które wymieniono w treści zapytania ofertowego:

1. O4B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kryterium Cena brutto: 70 pkt.
Kryterium Termin wykonania Etapu I.: 30 pkt.

Ostateczna liczba punktów przyznanych ofercie: 100 pkt.

Na podstawie szczegółowej analizy nadesłanej oferty Komisja Przetargowa podjęła decyzję o wyborze firmy O4B Sp. z o.o. do wykonania wyżej wymienionej usługi.

Wybór oferty został udokumentowany pisemnym protokołem postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Niniejszym zawiadamiamy, że z dniem 9.11.2017r. rozstrzygnięte zostało postępowanie przetargowe o nr 2ZK/2017/4.3POWER z dnia 30.10.2017 roku, dotyczące złożenia oferty na wykonanie usługi zaprojektowania i wykonania Aplikacji mobilnej z dostępem do Portalu Aktywizacji Zawodowej w ramach projektu pt. „Polskie Agencje Zatrudnienia centrami skutecznej aktywizacji kobiet” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, IV. Osi priorytetowej: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami zostało wysłane do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców oraz zamieszczone na stronach internetowych:

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe wpłynęła jedna (1) oferta wraz z wymaganymi załącznikami. Oferta wpłynęła w wymaganym terminie tj. do dnia 07.11.2017r. do godz. 17:00. 

Zamawiający dokonał sprawdzenia spełnienia przez Oferenta wymogów określonych w zapytaniu ofertowym w zakresie kompletności i jakości oferty. Nadesłana oferta spełniła wymogi formalne.

Oferta została również oceniona pod kątem kryteriów, które wymieniono w treści zapytania ofertowego:

1. O4B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kryterium Cena brutto: 70 pkt.
Kryterium Termin wykonania Etapu I.: 30 pkt.

Ostateczna liczba punktów przyznanych ofercie: 100 pkt.

Na podstawie szczegółowej analizy nadesłanej oferty Komisja Przetargowa podjęła decyzję o wyborze firmy O4B Sp. z o.o. do wykonania wyżej wymienionej usługi.

Wybór oferty został udokumentowany pisemnym protokołem postępowania o udzielenie zamówienia.